Priser

Timepris beregnes etter medgått tid med en veiledende timepris på mellom kr. 1200,- – 1800,-, i tillegg kommer 25 % merverdiavgift til staten.

For bistand fra advokatfullmektig ligger veiledende timepris på mellom kr. 1000,- -1400,- i tillegg kommer 25 % mva.

Prisen vil avhenge av sakens kompleksitet, fagområde og advokatens spesialkompetanse.

I tidsforbruket inngår alt arbeid vedrørende saken, møter, korrespondanse, dokumentgjennomgåelser, vurderinger, reisefravær m.v.

Innebærer oppdraget en rettssak for domstolene vil dette innebære ekstra omkostninger. For uten omkostningene ved selve domstolsbehandlingen, vil en prosess innebære ekstra tid til forberedelse.

Rettshjelpsforsikring vil normalt foreligge i tilknytning til en villa eller innboforsikring. Den totale forsikringssum er normalt kr. 100.000. De fleste forsikringsselskap krever at klienten betaler en egenandel på kr. 2.000/4.000 og 20 % av det overskytende.

Fri rettshjelp- og fritt rettsråd er en økonomisk ordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand på sentrale fagområder. Fritt rettsråd er rådgivning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettssystemet. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Ordningen gjelder blant annet for;
–    Barnevernssak
–    Barnefordeling og samvær
–    Økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere
–    Klagesaker folketrygdloven
–    Oppsigelse i husleieforhold
–    Oppsigelse og avskjedigelse i arbeidsforhold
–    Voldsoffererstatning

For noen saker er det satt en inntekts- og en formuesgrense (brutto):
•    Kr 246.000,- for enslige pr år, eller skattbar månedlig inntekt på kr. 20.500,- pr mnd.
•    Kr 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi pr år, eller kr 30.750 pr mnd.
Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100.000,-.

Egenandel er for fritt rettsråd på kr 1020,- (pr. 01.01.17). I saker med fri saksførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks fem ganger salærsatsen dvs inntil 8160,-). Det er advokaten som krever inn egenandelen.

For spørsmål om fri rettshjelp, se www.frirettshjelp.no
Skjema for fri rettshjelp (Egenerklæring)

Last ned, fyll ut og husk å legge ved kopi av siste ligning og dokumentasjon på dagens lønn/stønad/trygd.

Advokat Vibeke Ek
Telefon: 95843289
Epost: Vibeke@ek-advokatkontor.no
Besøksadresse; Grønnegata 32
Postadresse: Postboks 17, 9251 TROMSØ